ZASADY KORZYSTANIA Z OFFERHUB GRUPY BMW

I. PRZEDMIOT

 1. Poniz╠çsze zasady (ÔÇ×ZasadyÔÇŁ) okres╠ülaja╠Ę warunki korzystania przez Klienta (zgodnie z definicja╠Ę zawarta╠Ę w punkcie I.3. poniz╠çej) z platformy internetowej (ÔÇ×Offerhub Grupy BMWÔÇŁ) opracowanej i zarza╠Ędzanej przez BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddzia┼é w Polsce (ÔÇ×BMWÔÇŁ). Offerhub Grupy BMW daje Klientom moz╠çliwos╠üc╠ü dokonywania rezerwacji (ÔÇ×RezerwacjaÔÇŁ) nowych i uz╠çywanych pojazdo╠üw marki ÔÇ×BMWÔÇŁ i ÔÇ×MINIÔÇŁ (ÔÇ×PojazdyÔÇŁ) oferowanych przez partnero╠üw BMW (ÔÇ×Sprzedaja╠ĘcyÔÇŁ) do Rezerwacji na Offerhub Grupy BMW, jak ro╠üwniez╠ç korzystania z innych funkcjonalnos╠üci dostarcznych przez BMW (kto╠ürych przyk┼éady wskazane sa╠Ę w punkcie II.1. poniz╠çej).

 2. Klient jest ba╠Ędz╠ü (i) osoba╠Ę fizyczna╠Ę, kto╠üra korzysta z Offerhub Grupy BMW w celu bezpos╠ürednio niezwia╠Ęzanym z jego/jej dzia┼éalnos╠ücia╠Ę handlowa╠Ę lub zawodowa╠Ę, a zatem jest konsumentem w rozumieniu przepiso╠üw Kodeksu cywilnego lub (ii) spo╠ü┼éka╠Ę ba╠Ędz╠ü osoba╠Ę fizyczna╠Ę prowadza╠Ęca╠Ę dzia┼éalnos╠üc╠ü gospodarcza╠Ę.

 3. Zasady dotycza╠Ęce Rezerwacji ÔÇô be╠Ęda╠Ęcej umowa╠Ę pomie╠Ędzy Klientem a Sprzedaja╠Ęcym ÔÇô zostaja╠Ę przekazane Klientowi oddzielnie przed dokonaniem Rezerwacji i musza╠Ę zostac╠ü zaakceptowane przez Klienta w celu zarezerwowania Pojazdu na Offerhub Grupy BMW. BMW nie jest strona╠Ę umowy Rezerwacji ani z╠çadnej dalszej umowy sprzedaz╠çy pomie╠Ędzy Klientem a Sprzedaja╠Ęcym.
   

II. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OFFERHUB GRUPY BMW

1. Offerhub Grupy BMW jest internetowa╠Ę baza╠Ę danych, za pos╠ürednictwem kto╠ürej Klienci maja╠Ę moz╠çliwos╠üc╠ü uzyskania informacji o Pojazdach oferowanych przez Sprzedaja╠Ęcych i moga╠Ę dokonac╠ü rezerwacji wybranego Pojazdu, jak ro╠üwniez╠ç korzystac╠ü z pozosta┼éych funkcjonalnos╠üci oferowanych przez BMW. Offerhub Grupy BMW moz╠çe przyk┼éadowo umoz╠çliwic╠ü Klientom dokonywanie naste╠Ępuja╠Ęcych czynnos╠üci:

1.1.  Dokonanie wyboru i wskazania Pojazdu, kto╠üry zamierzaja╠Ę zarezerwowac╠ü;

1.2.  Wskazanie dodatkowych us┼éug zwia╠Ęzanych z Pojazdem, z kto╠ürych Klient chcia┼éby korzystac╠ü, o ile Offerhub Grupy BMW zawiera informacje na ich temat;

1.3.  Wskazanie preferowanego sposobu i warunko╠üw dostawy Pojazdo╠üw (odbio╠ür Pojazdu z magazynu odpowiedniego Sprzedaja╠Ęcego lub dostarczenie Pojazdu pod wskazany przez Klienta adres);

1.4.  Wskazanie preferowanej metody i warunko╠üw dokonania zap┼éaty ceny za Pojazd;

1.5.  Przekazanie danych osobowych w zwia╠Ęzku z dokonaniem Rezerwacji;

1.6.  Zatwierdzenie i przes┼éanie Rezerwacji zawieraja╠Ęcej informacje wskazane powyz╠çej;

1.7.  Otrzymywanie wszelkich niezbe╠Ędnych informacji w zwia╠Ęzku z Pojazdami i us┼éugami oferowanymi na Offerhub Grupy BMW;

1.8.  Otrzymywanie informacji o nowych towarach i us┼éugach oferowanych na Offerhub Grupy BMW;

1.9.  Zapisywanie informacji o wybranych Pojazdach jako ulubionych lub zapisywanie wyszukiwan╠ü przeprowadzonych przez Klienta;

1.10.  Sprawdzanie Rezerwacji dokonanych przez Klienta i ich statuso╠üw.

 

BMW może również wprowadzić do Offerhub Grupy BMW nowe funkcjonalności lub je usuwać.

2. Zak┼éada sie╠Ę, z╠çe os╠üwiadczenia elektroniczne sk┼éadane przez Klienta za pos╠ürednictwem Offerhub Grupy BMW sa╠Ę sk┼éadane przez osobe╠Ę, kto╠ürej dane Klient przekazuje w trakcie dokonywania rejestracji i/lub sk┼éadania Zamo╠üwienia.
 

III. KORZYSTANIE Z OFFERHUB GRUPY BMW

 1. Na potrzeby korzystania z Offerhub Grupy BMW w odniesieniu do wszystkich oferowanych na niej us┼éug, Klient musi dokonac╠ü rejestracji poprzez portal myBMW. Po dokonaniu rejestracji, Klient loguje sie╠Ę do Offerhub Grupy BMW poprzez swo╠üj Login Grupy BMW. 

 2. Do korzystania z Offerhub Grupy BMW wymagane jest posiadanie komputera z po┼éa╠Ęczeniem internetowym i aktualna╠Ę wersja╠Ę przegla╠Ędarki internetowej.

 3. Klient nie może zamieszczać na Offerhub Grupy BMW treści niezgodnych z prawem.

 4. Wszelkie reklamacje dotycza╠Ęce funkcjonowania Offerhub Grupy BMW moz╠çna zg┼éaszac╠ü korzystaja╠Ęc z formularza kontaktowego doste╠Ępnego pod adresem https://www.bmw.pl/forms/rfc/rfc.html.

 5. Korzystanie z Offerhub Grupy BMW jest bezpłatne, a Klient ponosi jedynie standardowe koszty określone przez dostawców wybranych środków komunikacji (np. telefonu, internetu, poczty, kuriera itp.).
   

IV. DANE OSOBOWE

 1. BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddzia┼é w Polsce z siedziba╠Ę w Warszawie, przy ul. Wo┼éoskiej 22a, 02-675, Warszawa, jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w zwia╠Ęzku z korzystaniem z us┼éug s╠üwiadczonych droga╠Ę elektroniczna╠Ę, tzn. korzystania z Offerhub Grupy BMW. Klient ma prawo zaz╠ça╠Ędac╠ü doste╠Ępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunie╠Ęcia oraz ograniczenia ich przetwarzania (w niekto╠ürych okolicznos╠üciach), jak ro╠üwniez╠ç ma prawo zaz╠ça╠Ędac╠ü ich przeniesienia. Wie╠Ęcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Kliento╠üw przez BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddzia┼é w Polsce moz╠çna znalez╠üc╠ü tutaj.

 2. Sprzedaja╠Ęcy jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta do celu zawarcia i wykonania umowy pomie╠Ędzy Klientem a Sprzedaja╠Ęcym. Klient ma prawo zaz╠ça╠Ędac╠ü doste╠Ępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunie╠Ęcia oraz ograniczenia ich przetwarzania (w niekto╠ürych okolicznos╠üciach), jak ro╠üwniez╠ç ma prawo zaz╠ça╠Ędac╠ü ich przeniesienia. Dane kontaktowe Sprzedaja╠Ęcego oraz wie╠Ęcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedaja╠Ęcego sa╠Ę doste╠Ępne w chwili dokonywania Rezerwacji.